scorecardresearch

Cübbeli Ahmet Hoca - Cevheratül Kemal Sığası

95 izlenme
Kategori Din
Eklenme Tarihi 4 yıl önce
DilTürkçe
Açıklama
Bismillahirrahmanirrahiym. Allahümme salli ve sellim ala aynir rahmetir rabbaniyyeti vel yakutetil mütehakkıkatil haitati bi merkezil fühumi vel meani ve nuril ekvanil mütekevvinetil ademiyyi sahıbil hakkır rabbaniyyil berkıl estai bi müznil eryahıl malieti li külli mütearridın minel bühuri vel evani ve nurikel lamiıllezi mele’te bihi kevnekel haitı bi emkinetil mekani. Allahümme salli ve sellim ala aynil hakkılleti tetecella minha uruşül hakaikı aynil mearifil akvemi sıratıket tammil eskam. Allahümme salli ve sellim ala tal’atil hakkı bil hakkıl kenzil a’zami ifadatike minke ileyke ihatatin nuril mutalsemi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve salaten tüarrifüna biha iyyah Adede Ma Vesi Ahu ilmullah.



CEVHERETÜL KEMAL'İN MANASI:

(ALLAHÜMME SALLİ) Ey Allah'ım ebedi Rahmetini ve şefkatini ihsan eyle. Bu kelamı şerifin manası Salavati Fatih'in şerhinde izah olundu. (VE SELLİM) "Muhammed Aleyhisselamı ümmeti için çektiği dini ve uhrevi endişelerden ve korkulardan emin kılarak selamet ihsan eyle" (ALAAYNI) "Kaynak olan zata" (ERRAHMETİ) "Rahmetin" Rahmet, ihsan lütfü, fazilet rikkati kalb manalarına alınmıştır. (ERRABBANİYYETİ) "Rab Celle Şanehu ye mensup" demektir. Onun Rabbe nisbeti bütün varlıklar üzerine dökülen rahmetin azeli olan nuru tealasından vücud bulmasındandır. (ALA AYNIRRAHMETİRRABBA-NİYYETİ) kelamı şerifi topluca alındığında "Rahmeti Rabbaniyyenin kaynağı olan Muhammed Alehisselam üzerine olsun" demektir. O, Ezelden ebede kadar cemi alemlere rahmet, yaratılışın cümlesine vesilei nur, feyiz ve Rahmet olmuştur. (VEL YAKUTETİ) "Yakut gibi çok kıymetli olan" Bu salavati şerifede sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz yakuta benzetilmektedir. Zira yakut kıymetli mücevherler arasında saflığı ve şerefi yönünden en üstün değerde, kudret ve kıymet yönünden en üstün bir paha ile değerlendirilmiş ise, Allahü Teala bütün mahluku onun nurundan halkettiği için cemi mahlukat içinde en üstün değerin Muhammed aleyhisselama verildiği duyurulmuştur. (ELMÜTEHAKKIKATİ) "Her şeyin hakikatini tahkik ederek tam bilen, tam anlayan" Burada Muhammed Aleyhisselam en güzel vasıflardan biriyle vasıflanmış olup, onun, cemi sıfatı ilahiyeyi, cemi Esmai İlahiyeyi hakkıyla bildiği, hakkıyla vakıf olduğu gibi mükevvenatın ve mevcudatın yaratılış sırlarını ve hakikatlarını tam bilen kişi olarak vasıflan¬dığı görürülür. Bu vasıf ancak Muhammed Aleyhisselama verilmiştir.